Adatkezelési tájékoztató

 I. Preambulum

A Magyar Ügyvédi Iroda (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 37, III. emelet 3, Budapesti Ügyvédi Kamarai azonosító szám: 571  a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR – általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), ezen felül az egyéb, adatkezeléshez kapcsolódó jogszabályi előírások – így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott (a továbbiakban: Ptk.) üzleti titokra, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) ügyvédi titokra vonatkozó szabályainak – lehető legteljesebb figyelembe vétele érdekében a Magyar Ügyvédi Iroda ügyfelei, valamint a www.magyarugyvediiroda.hu honlap látogatói (a továbbiakban együttesen: Érintettek) számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintetteknek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről, továbbá azt meghaladóan az ügyvédi titoktartásra és üzleti titokra vonatkozó releváns szabályozásról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik. Jogi személyek, illetve egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

 

II.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.),
-Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény,
-A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),
-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény,
-A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR).

III. Az adatkezelés elvei

A GDPR 5. cikkében meghatározott garanciális követelményekre tekintettel, személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, a céljaival nem összeegyeztethető módon adatkezelés nem folytatható. Az adatok felvételének, valamint kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek, továbbá az érintett számára átláthatónak kell lennie. Jogszabályban elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, így alkalmas a cél elérésére. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, a naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Amennyiben lehetséges, el kell kerülni a személyes adatok kezelését; ha a személyes adat kezelése elkerülhetetlen, Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie a jelen pont szerinti elveknek való megfelelése igazolására. Megfelelő eljárásrendeket kell kialakítani annak érdekében, hogy az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában bizonyítható legyen az adat kezelésének jogszerűsége.

A fentiekre tekintettel Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a lehetséges kockázatok figyelembevételével a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve adott esetben a személyes adatok álnevesítését vagy titkosítását.

Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell, hiányosság feltárása esetén pedig a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell annak kiküszöbölésére.

Az Adatkezelő tevékenységének keretében kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő feladata, hogy az érintetteket adataik felvétele előtt megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás akkor megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden lényeges körülményére – különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő és (ha annak személye az adatkezelőtől eltér) adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra, hozzájárulás visszavonásának módjára és esetleges következményére – kitér. A tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Az érintettnek adott tájékoztatásban az adott adatok kezelésének célját egyértelműen, pontosan kell meghatározni, különösen abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének időtartamául az adatkezelési cél elérésének ideje konkrét határidő megjelölése nélkül kerül meghatározásra.

IV. A jelen adatvédelmi tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban a Magyar Ügyvédi Iroda a Honlapon és a Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást az Érintetteknek. A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Magyar Ügyvédi Iroda Adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatások nyújtása során a Magyar Ügyvédi Iroda szintén adatkezelőnek minősül.

V. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő a Magyar Ügyvédi Iroda. Az Adatkezelő elérhetőségei az alábbiak:

a)  
Adatkezelő címe: székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 37, III. emelet 3
b)  Adatkezelő telefonos és fax elérhetősége: Telefon: +36 1 333 55 99, Fax: +36 1 700 43 40
c)  Adatkezelő elektronikus elérhetősége: office@magyarugyvediiroda.hu;
d)  Adatkezelő honlapja: www.magyarugyvediiroda.hu
e)  Adatkezelőnek a Budapesti Ügyvédi Kamaránál lévő azonosítószáma: 571

VI. A kezelt adatok köre

1) A honlap ingyenesen, személyes adatok megadása nélkül látogatható. A honlapon az Érintettek az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatásokról szerezhetnek információkat regisztráció nélkül. Az Érintettek által megadott adatokért és az általuk feltöltött tartalmakért az Érintettek felelnek, azért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

2) Amennyiben Érintett a honlap üzenetküldési funkcióját igénybe veszi, úgy ezzel kapcsolatban a megadott adatok kezelése a következők szerint alakul:

– Érintettek kategóriája: Honlapon az üzenetküldési funkció igénybevételével üzenetet küldő Érintettek,
– Kezelt adat kategóriája: Név, telefonszám, e-mail cím, valamint az Érintett által az “Üzenet” mezőben megadott adatok,
– Adat forrása: Érintett üzenetküldése
– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látogatástól számított 2 év
– Adatkezelés célja: Érintett azonosítása, kapcsolatfelvétel okának megismerése.

A honlap böngészése során automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó meghatározott technikai adatai, így a böngészőjének, operációs rendszerének típusa, látogatásának ideje. Ezek az adatok nem minősülnek a vonatkozó jogszabályok szerinti személyes adatnak és ezeket nem kapcsolja össze az Adatkezelő személyes adatokkal, továbbá a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek.

3) A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap felhasználóinak igényeit, a Honlappal kapcsolatos viselkedésüket megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk az automatikus adatgyűjtés során:

– Érintettek kategóriája: Honlapot meglátogató felhasználók/érintettek,
– Kezelt adat kategóriája: IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontja; Honlap látogatási adatok (megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások),
– Adat forrása: Automatikusan gyűjtött a Szolgáltató által
– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látógatástól számított 2 év
– Adatkezelés célja: Statisztika készítése, honlap fejlesztése, felhasználó azonosítása, megismerése

A fenti adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, az Adatkezelő ezeket csak anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján az Adatkezelő az Érintetteknek.

Mindezekből eredően az Érintetteknek az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul. A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Érintettek böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet az Érintettek eszközére küldünk szerverünkről.

A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy az Érintett mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra és a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye az Érintettek számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Érintetteknek való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és az Érintettek személyes szükségleteit fejezik ki.

Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k célja:

a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és az Adatkezelő segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani az Adatkezelőnek, hogy az Érintett melyik nyelvet preferálja, mik az Érintett kommunikációs preferenciái, segítenek a Érintettek formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
c) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek az Adatkezelőnek annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap.

Olyan cookiekat is alkalmazhat az Adatkezelő, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor az Érintett belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például az Érintett számítógépe vagy mobileszköze.

4) Állásra jelentkezők adatainak kezelése

Az Adatkezelőhöz állásra jelentkezők által benyújtott önéletrajz és egyéb vonatkozó adatokat az Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

Tájékoztatjuk jelentkezőinket, hogy önéletrajzuk, álláspályázatuk Ügyvédi Irodánkhoz való megküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat toborzási, állásajánlat tételi, kapcsolattartási és azonosítási célból kezeljük, tároljuk, és megadott elérhetőségeikre ilyen célból üzeneteket, értesítéseket küldjünk.

A toborzási eljárásban az egy meghatározott pozícióra történő jelentkezés során az Önök által megadott, lent megjelölt személyes adatokat, valamint az Önökről általunk gyűjtött egyéb személyes adatokat a toborzási folyamat időtartama alatt kezeljük, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg valamennyi adatukat töröljük.

Amennyiben a toborzási folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, adataikat a benyújtásuktól számítva legfeljebb egy évig kezeljük, annak lejártakor ismét megkérdezhetjük Önt, hogy kívánja-e adatai kezelését a toborzási folyamat teljes, egy évet meghaladó időtartamára meghosszabbítani. Ha Önök erre a kérdésre 30 napon belül nem válaszolnak, vagy ha az adatkezelési időtartamot nem kívánják meghosszabbítani, adataikat töröljük. Lehetőségük van azonban arra is, hogy a jelentkezésükkel érintett pozíciótól függetlenül ezen adataikat jövőbeni toborzási és állásajánlat küldési célokra adatbázisunkba lementsük és ott kezeljük. Erre Önöktől külön hozzájárulást kérünk. Ha Önök a hozzájárulásukat ehhez megadták akkor adataikat további 2 évig jogosultak vagyunk kezelni saját adatbázisunkban ilyen célra. A 2 éves időtartam indoka az, hogy biztosítanunk kell az Önök által adott, gyűjtött és kezelt adatok pontosságát, aktualitását, három év elteltével pedig ez már nem biztosítható, az adatok elévülhetnek, aktualitásukat veszíthetik. A három év letelte előtt megkereshetjük Önöket újabb 2 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, és javasoljuk, hogy pontosítsák, aktualizálják adataikat.

Amennyiben nem járulnak hozzá a további adatkezeléshez, vagy nem nyilatkoznak a megkeresés kiküldésétől számított 30 napon belül, adataikat töröljük az adatbázisból. Amennyiben munkaviszonyt létesítünk, akkor ezen adatok kezelésére a munkavállalói adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott adatkezelési időtartam az irányadó, amelyről a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatjuk. Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adat kategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk:

Kezelt adatok típusa: Önéletrajz adatai (végzettség, iskolák, munkahelyek, szakmai tapasztalatok, hobbi, stb.), telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési hely és idő, állampolgárság, fotó, nyelvtudás, publikációk, közösségi média adatok, interjú során megfigyelt személyiségjegyek, referenciák, kitüntetések, díjak.
Adat forrása: Érintett, munkaerő-közvetítő, önéletrajz
Adatkezelés célja: Toborzás, ajánlattétel, kapcsolattartás, azonosítás.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

A közösségi média felületeken elérhető nyilvános adatok felhasználása

Az álláshirdetésre jelentkezése esetén megtekinthetjük a közösségi média felületeken, így többek között a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, tett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, hogy Ön az adott álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e. Csak az Önről a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekintjük meg, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem végzünk kutatást.

 Nem mentjük le és nem tároljuk az Ön közösségi média profiljait, és azokról feljegyzést sem készítünk. Érzékeny vagy különleges adatokat nem kezelünk Önről közösségi média profil adatok alapján sem. Csak az álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekintjük meg a közösségi média oldalakon.

VII. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatókkal történő kapcsolattartás, valamint a honlapon található ingyenes szolgáltatásoknak a látogatók általi igénybe vétele céljából kezeli.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik.

VIII. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az érintettek az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel során, valamint az Adatkezelő által a honlapon nyújtott Szolgáltatások igénybe vétele során adott tájékoztatásban egyértelműen meghatározott cselekedetükkel (adott esetben regisztrációval) a személyes adataiknak az Adatkezelő általi, az adatkezelés céljának megfelelő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatokhoz az érintettek a Honlapra történő belépéssel és a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszik az automatikus adatgyűjtés során felmerülő adatkezelést.

IX. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az érintettek hozzájárulása.

X. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat Adatkezelő a VI. pontban foglalt cél eléréséhez szükséges ideig, illetve az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

XI. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő – a GDPR 5. cikk f) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az Adatkezelő az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférésének, az adatok megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését biztosítják, így alkalmasak a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

XII. Az adatkezelésre jogosultak

Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő, valamint az erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei (adatfeldolgozói) jogosultak.

XIII. Az adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő.

Adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

1) Tárhelyszolgáltatónk: INTEGRITY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-003739)
– Adatfeldolgozás célja:  Szerverbérlet, szerver hosting, webhosting, tárhelyszolgáltatás.
– Érintettek kategóriája: Honlapot meglátogató felhasználók/érintettek,
– Kezelt adatok köre: IP cím, név, e-mail, telefonszám
– Adat forrása: Automatikusan gyűjtött a Szolgáltató által

– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látógatástól számított 2 év
– Adatkezelés célja: Statisztika készítése, honlap fejlesztése, felhasználó azonosítása, megismerése

2) Google analytics szolgáltató: Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics)
– Adatfeldolgozás célja: Google Analytics szolgáltatás
– Érintettek kategóriája: Honlapot meglátogató felhasználók/érintettek,
– Kezelt adatok köre:IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontja; Honlap látogatási adatok (megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások),
– Adat forrása: Automatikusan gyűjtött a Szolgáltató által
– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látógatástól számított 2 év
– Adatkezelés célja: Statisztika készítése, honlap fejlesztése, felhasználó azonosítása, megismerése

3) Pénzintézeti szolgáltatónk: K&H Bank (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. székhelyű, cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043- Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedélyszáma: ÁPTF 969/1997/F, tevékenységi engedély dátuma: 1997. november 26.)
– Adatfeldolgozás célja: A Magyar Ügyvédi Iroda pénzügyi műveleteire vonatkozó adatkezelés
– Érintettek kategóriája: A Magyar Ügyvédi Irodával pénzügyi tranzakciót folytató személy 
– Kezelt adatok köre: Számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakcióval összefüggő adatok
– Adat forrása: A pénzügyi tranzakció alapjául szolgáló szerződés
– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látógatástól számított 2 év

4) Telekommunikációs szolgáltatónk: Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., Cégjegyzékszám: 01-10-041928, Telefonszáma: 1414, E-mail címe: ugyfelszolgalat@telekom.hu)

– Adatkezelés célja:  Gyors és hatékony kapcsolattartás
– Érintettek kategóriája: A Magyar Ügyvédi Iroda által megadott telefonos elérhetőségeken keresztül kapcsolatot tartó személyek
– Kezelt adatok köre: Telefonszám, név
– Adat forrása: A pénzügyi tranzakció alapjául szolgáló szerződés
– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látógatástól számított 2 év

5) Postai szolgáltató: Magyar Posta Zrt. (Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Telefonszáma: +36 1 767 8282, E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu)
– Adatfeldolgozás célja: Küldemények, levelek kézbesítése állami postavállalat közremüködésével
– Érintettek kategóriája: A Magyar Ügyvédi Iroda által feladott és fogadott levelek címzettjei és feladói 
– Kezelt adatok köre: Címzettek és feladók neve, állandó lakhelye vagy tartózkodási helye, telefonszáma
– Adat forrása: A pénzügyi tranzakció alapjául szolgáló szerződés
– Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
– Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Látógatástól számított 2 év

XIV.Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Adatkezelő, valamint utasításai alapján adatfeldolgozói a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törlik, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő (és adatfeldolgozói) a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törlik.

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezéséről számított egy hónapon belül ingyenesen tájékoztatja az érintettet a személyes adatainak kezelésével összefüggő kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy azok elmaradásáról, az indokok és a jogorvoslati lehetőségek ismertetésével. Szükség esetén, a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel e határidő két hónappal meghosszabbítható. Az esetleges meghosszabbításról az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintettek a GDPR 21. cikk (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A tiltakozás megalapozottsága esetén az Adatkezelő a tiltakozással érintett személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintettek jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek egy felügyeleti hatóságnál, ha a megítélésük szerint a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintettek hatékony bírósági jogorvoslatra jogosultak, ha megítélésük szerint a személyes adataik kezelése nem a GDPR rendeletnek megfelelően történt, amelynek következtében megítélésük szerint megsértésre került(ek) a GDPR rendeletben rögzített jogaik.

A Szolgáltatóval, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Szolgáltató vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani, illetve megindítható a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

XV. Meghatározások, értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni

a)  Adatkezelő: A Magyar Ügyvédi Iroda, aki mint az ügyvédi tevékenység végzésére létrejött jogi személy az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

b)  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyuűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

c)  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

d)  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetével beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

e)  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

f)  Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

g)  Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak csak tárolása jogszerű;

h)  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

i)  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

j)  Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek, továbbá az Adatkezelő honlapjának látogatói;

k)  GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.), amely meghatározza a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi követelményeket, és amelynek rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően irányadóak.

l)  Honlap: A www.magyarugyvediiroda.hu internetes weboldal;

m)  Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, amely kiegészíti a GDPR személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeit és amelynek rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően irányadóak;

n)  Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

o) Üttv.: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, amely meghatározza az ügyvédi titoktartásra vonatkozó törvényi követelményeket, és amelynek vonatkozó rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is megfelelően irányadóak;

p)  Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

q)  Üzleti titok: A Ptk. 2:47. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató XV. pontjában rögzített titok.

r)  Ügyvédi titoktartási kötelezettség: Az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-ában, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató XVI. pontjában meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség.

XVI. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos adatkezelés

A Magyar Ügyvédi Iroda a Pmt. 6. §-a alapján,a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni, és e körben a Megbízók, azok rendelkezésre jogosult Kapcsolattartója és természetes személy tényleges tulajdonosai a Pmt. 7. § (2) és a Pmt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait kezeli.

Az Ügyvédi Iroda a személyazonosságot igazoló ellenőrzése érdekében a fenti adatokat tartalmazó okiratokról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél-átvilágítási intézkedések során megismert adatok papíralapú másolatát megőrzi, az átvilágítás megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíti, a központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve kezeli, továbbá a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolja, és az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 57. §-ában írt adatokat feltünteti. Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján, a Megbízási Szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év, a Pmt. 58. § (1) bekezdése alapján a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz év. Ha az érintettek az adatok rögzítéséhez hozzájárulást nem ad vagy adatot nem szolgáltat, az Ügyvédi Iroda a közreműködést megtagadja.

XVII. A jogorvoslat joga

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az iroda@magyarugyvediiroda.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be.

Az Érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) az Érintett lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhat.

XVIII. Az üzleti titok

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

A Ptk. rendelkezéseivel összhangban az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (a továbbiakban: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybe vett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá, továbbá az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.

Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban kezel.

XIX. Az Adatkezelő titoktartási kötelezettsége

Az Adatkezelőt a fentieken túlmenően az Üttv. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az ügyvédi tevékenységének gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

A titoktartási kötelezettség kiterjed az Adatkezelő által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az Adatkezelőnél folytatott hatósági vizsgálat során az Adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

Az ügyfél, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről az Adatkezelő ügyvédje, mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.

A titoktartási kötelezettség az Adatkezelőre, mint ügyvédi irodára és alkalmazottaira, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó.

Az Üttv. 13. § (2) bekezdése szerinti, védekezés céljából készült irat hatósági, bírósági és más közhatalmi eljárásban bizonyítékként nem használható fel és közhatalmi szervek által nem vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le, annak felmutatása, átadása, az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható. E jogairól az érintett lemondhat, kivéve, ha az irat büntetőügyben való védelemhez kapcsolódik.

XX. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2020. május 13. napjától visszavonásig hatályos, Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt Budapesten,  2020. május 13. napján.